بیماری های زنبور عسل

2018-08-05
کنه زنبور

بیماری های زنبور عسل

شیوع بیماری زنبور های عسل به صورت دسته جمعی زندگی می کنند، لذا بيماری به سهولت می تواند بين آن ها شايع شود، جلوگيری از بيماری های واگير دار را بايد خيلی سريع پيش گيری کرد و بدون فوت وقت به دفع آن ها پرداخت. مراقبت های زنبوردار در نظافت محل و کندوها و ضدعفونی کردن ابزار و آلات کار تا حدزيادی از شيوع بيماری جلوگيری می کند، رعايت نکات زير کمک مؤثری در مصون نگه داشتن کندوها از ابتلا به امراض خواهند کرد.